УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ТЕКСТА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ У ЧАСОПИСУ ГРАДИНА

 

Часопис Градина објављује песме, приче, одломке романа, есеје, oгледе, критику и приказе из области књижевности и уметности. Текстови који су већ објављени не могу бити објављени у часопису.

Подаци о текстовима усмено изложеним на научним или књижевним скуповима треба да буду наведени у посебној напомени (фусноти) при дну последње странице текста.

Текстови се објављују на српском језику, екавским или ијекавским наречјем, на ћирилици и на њих се примењује Правопис српскога језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Матица српска, Нови Сад, 2010).

Страна имена аутора у текстовима на српском језику треба да буду транскирбована и исписана ћирилицом, а приликом првог помена могу да буду исписана у загради оригиналним језиком и писмом. Поједине речи и изрази могу бити, из научно-стручних потреба, писани на оригиналном језику и писму.

Текстови се шаљу искључиво електронским путем у Word формату, на адресу: casopis.gradina@gmail.com

Текст треба да садржи следеће елементе:

– име и презиме аутора: у поезији, прози, студијама и чланцима изнад наслова уз леву маргину
– наслов рада: верзалом, центриран

Формат текста:

– стандардни: А4; маргине 2,54 cm (custom);
– фонт: Times New Roman;
– величина слова: основни текст 11 pt;
– размак између редова: 1,0;
– за наглашавање у тексту се користи италик (не болд, не подвучено);
– напомене/фусноте: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргументативне, величина слова 9 pt;
– списак литературе на крају текста;
– наслови књижевних или уметничких дела који се помињу у тексту (књиге, драме, филмови, представе, часописи, слике…) пишу се италиком, а појединачни наслови или делови под наводницима (песме, приче, текстови у часописима, зборницима, поглавља у књигама итд.);
– цитати у тексту се дају под двоструким знацима навода („…”), а цитат унутар цитата под једноструким знацима навода (’…’); уколико се цитира преведено дело, у одговарајућој напомени, уз податке о месту и години издања, треба навести и име преводиоца;
– када се фусноте понављају треба их скратити: нав. дело или исто…
– краћи цитати или стихови (2–3 реда) дају се унутар текста, а дужи се издвајају из основног текста (увучени и умањени – 11 pt).

 

Биографија и контакт

Ако аутор први пут објављује у Градини, на крају текста (или у посебном документу) треба да дâ кратку биобиблиографску белешку о себи, а аутори који су већ објављивали могу да пошаљу допуне. И на крају дати број мобилног телефона и електронску адресу.