Научнопопуларни и образовни програм се бави темама, догађајима, личностима и остварењима која представљају естетско-едукативну компоненту културе, уметности и науке. Естетско-едукативна компонента је назаобилазни и саставни део сваког друштвеног процеса, и културног и научног, поготово у данашњим условима изузетног технолошког развоја и друштвене мобилности.

У овај програм спадају питања естетике и  едукације, научно-технолошких новина, друштвених промена, глобалних цивилизацијских процеса итд. По својој природи, овај програм је окренут појединцу и ужим циљним групама.

Основни облици делатности овог програма су:

  • Предавања и разговори

Овај сегмент програма се заснива на аутентичној живој речи компетентних и стручних појединаца у непосредном контакту са публиком.

  • Промоција књига часописа и дигиталних појава

Реч је о књигама, публикацијама или часописима, у штампаној или електронској форми, који прате промене у локалној средини или планетарном друштву, из свих области живота и културе.

  • Радионице, семинари, округли столови и стручни скупови

Овај сегмент програма се заснива на студиозном приступу одређеној теми или области, размени мишљења учесника, отворености за дијалог и поштовање различитости, као и на стицању теоријског или практичног знања из најразличитијих области. Предмет овог сегмента могу бити подједнако актуелне појаве и историјско сагледавање трајних вредности нишке, српске или шире средине.

  • Цивилизацијске промене

Критичко праћење, кроз форму јавног дијалога и предавања, промена у локалном и планетарном друштву, у сферама естетике, масовних кумуникација, технологије, дигиталне културе итд.