Нишки културни центар - Подаци о запосленима

У складу са чланом 8 Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава, објављује се

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА

 

Укупан број систематизованих радних места у Установи Нишки културни центар, према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр. 1692 од 10.9.2018. године и  Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова  бр. 369 од 26.4.2021. године је 37 са 39 извршилаца, а према нивоу квалификације:

  • Високо образовање  24
  • Више образовање      5
  • Средње образовање   9
  • Основно образовање  1

Од тога 3 радна места систематизована са: висока или виша школа, 1 радно  место  систематизовано са: висока изузетно средња, 4 радна места систематизована са: виша изузетно средња, 1 радно место систематизовано са: средње изузетно основно образовање.

 

Укупан број запослених на неодређено време закључно са датумом ажурирања  је 33, рачунајући и лице које врши функцију директора, а које је из редова запослених на неодређено време у Установи.

Према нивоу квалификације:

  • Висока    18
  • Виша     5
  • Средња   9
  • Основно 1    

Укупан број запослених на одређено време је 1 (један)- замена запосленог на вршењу функције директора.Висока школска спрема.

   

У 2020. години престао је радни однос двоје запослених на неодређено време(1 лице са високом и 1 лице са средњом школском спремом)

У 2021. години до датума ажурирања  престао је радни однос двоје запослених на неодређено време(1 лице са основном и 1 лице са средњом школском спремом).

У овој години је двоје лица било ангажовано по Уговору о повременим и привременим пословим са високом школском спремом, који су били закључени на период до 120 радних дана и истекли су 11.8. и 17.8.2021. године.

 

Укупан број новозапослених у својству приправника у претходној календарској години је  0.

Укупан број новозапослених у својству приправника на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години је  0.

Укупан број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад  тог процента у текућој календарској години је 0.

Запослена су два лица на неодређено  време од 2. јуна 2021, године по добијеној сагласност Градоначелнице Града Ниша, Решење бр. 1343/2021-01 од 26.5.2021. године и то: једно лице са виском школском спремом и једно са вишом школском спремом. Једно лице је особа са инвалидитетом, на коју се не примењује одредбе става 1 и 2 члана 27к Закона о буџетском систему.

Датум ажурирања 20.8.2021. године.

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Продукцијска кућа

logo001

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

Галерија НКЦ

Проба Опис