Нишки културни центар је градска установа културе која на годишњем нивоу организује више од две стотине концепцијски различитих програма, фокусирајући се на најразличитије актуелности из књижевног, музичког, филмског и видео, ликовног, позоришног, образовног и научно-популарног, односно друштвеног живота града, региона, земље и света. Има развијену и разноврсну издавачку продукцију, а реализује и бројне програме из области културног аматеризма. Реч је, такође, о установи која организује и реализује готово све значајније нишке културне манифестације, као и велики број других комплексних програма из области културе и уметности.

Сваке године Нишки културни центар овдашњој јавности представља неке од најважнијих домаћих делатника у области културе и доводи у Ниш бар неколико светски познатих и признатих уметника и научника. Програмске активности редакција Основних и Посебних се организују на различитим местима у граду (факултети, школе, градске општине, градски платои и тргови, сале других градских установа културе), а не само у просторијама Установе. Намера је да НКЦ своје програме на што активнији начин приближи што већем броју наших суграђана, а нарочито младима.

Такође, амбициозни су и планови у области издаваштва, јер је задатак Нишког културног центра да постане истински репрезентативна градска издавачка кућа. Акценат у издаваштву је на оним издањима по којима је Нишки културни центар протеклих година препознатљив, не само у домаћим, већ и у регионалним оквирима. Пре свега, реч је о репрезентативним часописима као што су Градина, Филаж и Унус Мундус. Такође, велики број осмишљених библиотека објављује књиге нишких, српских и иностраних аутора из најразличитијих области културе и уметности.

Нишки културни центар сваке године огромну енергију улаже у организовање јавних градских манифестација, као и у све друге сложеније програмске активности које имају карактер манифестација и фестивала, а третирају се као посебни пројекти Установе Нишки културни центар. НКЦ се посебно ангажује на што активнијој медијској и свакој другој презентацији свих манифестација, не само у домаћим, него и у регионалним оквирима, јер је реч о догађајима који су својеврсни брендови Ниша, Нишавског округа, југоисточне Србије, па и целе државе.


Подаци о запосленима

У складу са чланом 8 Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава, објављује се

Укупан број систематизованих радних места у Установи Нишки културни центар, према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр. 1692 од 10.9.2018. године,  бр. 369 од 26.4.2021. године и 1518 од 23.11.2021. године је 37 са 39 извршилаца, а према нивоу квалификације:

  • Високо образовање  24
  • Више образовање      5
  • Средње образовање   9
  • Основно образовање  1

Од тога 3 радна места систематизована са: висока или виша школа, 1 радно  место  систематизовано са: висока изузетно средња, 4 радна места систематизована са: виша изузетно средња, 1 радно место систематизовано са: средње изузетно основно образовање.

Укупан број запослених на неодређено време закључно са датумом ажурирања  је 33, рачунајући и лице које врши функцију директора, а које је из редова запослених на неодређено време у Установи.

Према нивоу квалификације на неодређено време:

  • Висока    19
  • Виша      4
  • Средња   9
  • Основно 1

Укупан број запослених на одређено време је 1 (један)- замена запосленог на вршењу функције директора. Висока школска спрема.

У 2021. години  престао је радни однос двоје запослених на неодређено време(1 лице са основном и 1 лице са средњом школском спремом).

Укупан број новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у претходној календарској години је  0.

Укупан број новозапослених  на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у  текућој  календарској години је  0.

Укупан број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад  тог процента у претходној и текућој календарској години је 0.

Број радно ангажованих лица по другом основу (ван радног односа) је 0.

У претходној календарској години запослена су два лица на неодређено  време од 2. јуна 2021, године по добијеној сагласност Градоначелнице Града Ниша, Решење бр. 1343/2021-01 од 26.5.2021. године и то: једно лице са виском школском спремом и једно са вишом школском спремом. Једно лице је особа са инвалидитетом, на коју се не примењује одредбе става 1 и 2 члана 27к Закона о буџетском систему.

Датум ажурирања 05.01.2022. године.