Нишки културни центар - Упутство за објављивање

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ТЕКСТА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ У ЧАСОПИСУ ГРАДИНА

 

Часопис Градина објављује песме, приче, одломке романа, есеје, oгледе, критику и приказе из области књижевности и уметности. Текстови који су већ објављени не могу бити објављени у часопису.

Подаци о текстовима усмено изложеним на научним или књижевним скуповима треба да буду наведени у посебној напомени (фусноти) при дну последње странице текста.

Текстови се објављују на српском језику, екавским или ијекавским наречјем, на ћирилици и на њих се примењује Правопис српскога језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Матица српска, Нови Сад, 2010).

Страна имена аутора у текстовима на српском језику треба да буду транскирбована и исписана ћирилицом, а приликом првог помена могу да буду исписана у загради оригиналним језиком и писмом. Поједине речи и изрази могу бити, из научно-стручних потреба, писани на оригиналном језику и писму.

Текстови се шаљу искључиво електронским путем у Word формату, на адресу:

Текст треба да садржи следеће елементе:

– име и презиме аутора: у поезији, прози, студијама и чланцима изнад наслова уз леву маргину
– наслов рада: верзалом, центриран

Формат текста:

– стандардни: А4; маргине 2,54 cm (custom);
– фонт: Times New Roman;
– величина слова: основни текст 11 pt;
– размак између редова: 1,0;
– за наглашавање у тексту се користи италик (не болд, не подвучено);
– напомене/фусноте: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргументативне, величина слова 9 pt;
– списак литературе на крају текста;
– наслови књижевних или уметничких дела који се помињу у тексту (књиге, драме, филмови, представе, часописи, слике…) пишу се италиком, а појединачни наслови или делови под наводницима (песме, приче, текстови у часописима, зборницима, поглавља у књигама итд.);
– цитати у тексту се дају под двоструким знацима навода („…”), а цитат унутар цитата под једноструким знацима навода (’…’); уколико се цитира преведено дело, у одговарајућој напомени, уз податке о месту и години издања, треба навести и име преводиоца;
– када се фусноте понављају треба их скратити: нав. дело или исто…
– краћи цитати или стихови (2–3 реда) дају се унутар текста, а дужи се издвајају из основног текста (увучени и умањени – 11 pt).

 

Биографија и контакт

Ако аутор први пут објављује у Градини, на крају текста (или у посебном документу) треба да дâ кратку биобиблиографску белешку о себи, а аутори који су већ објављивали могу да пошаљу допуне. И на крају дати број мобилног телефона и електронску адресу.

Архива

...

Импресум

ГРАДИНА
Часопис за књижевност, уметност и културу
Година LII
ISSN 0436-2616
 
Оснивач: 
Град Ниш
Издавач: 
Нишки културни центар
Ниш, Станоја Бунушевца бб
тел. 018/595-740, 595-741

www.nkc.rs
Категоризација часописа Министарства просвете Републике Србије за 2016. и раније: М53.
 

Уредништво:
Јелена С. Младеновић, Александар Костадиновић, Зоран Пешић Сигма, Дејан Стојиљковић и Иван Цветановић;
 

Рукописе слати на адресу Уредништва:
Нишки културни центар
- за Градину -
18000 Ниш, Станоја Бунушевца бб
Телефон: 018/536-200
e-mail:

Упутство за објављивање

Часопис Градина објављује песме, приче, одломке романа, есеје, oгледе, критику и приказе из области књижевности и уметности. Текстови који су већ објављени не могу бити објављени у часопису.

Подаци о текстовима усмено изложеним на научним или књижевним скуповима треба да буду наведени у посебној напомени (фусноти) при дну последње странице текста.

Текстови се објављују на српском језику, екавским или ијекавским наречјем, на ћирилици и на њих се примењује Правопис српскога језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Матица српска, Нови Сад, 2010).

Опширније

Установа Нишки културни центар

Станоја Бунушевца бб
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 595 740
Факс: +381 18 595 741
Email:

Галерија НКЦ

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538256

Књижара "Бранко Миљковић"

Бул. Др Зорана Ђинђића 37
18000 Ниш
Србија

Телефон: +381 18 538 255

Легат Бранке Ђорђевић

Наде Томић 13
18000 Ниш
Србија

Дизајн Saint Art Designs | Website Development

организација сајтова НКЦ-а : НГТим logo001
реализација сајта 2022. - 2023. - кинематографска и видео производња  Хаџи
реализација сајта 2023. - 2024. 
Галерија НКЦ

Проба Опис